Liên hệ

02, 08, 2017 Uncategorized

Kế toán chi tiết nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa

Kế toán chi tiết nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa phải thực hiện theo từng kho, từng loại, từng nhóm. Doanh nghiệp có thể dùng giá thực tế hoặc giá hạch toán để kế toán chi tiết nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa. Trường hợp doanh nghiệp sử dụng giá hạch toán trong kế toán chi tiết nhập, xuất nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa thì cuối kỳ kế toán phải tính hệ số chênh lệch giữa giá thực tế và giá hạch để tính giá thực tế của nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa xuất dùng trong kỳ theo công thức:

Hiện nay, các doanh nghiệp thường hạch toán chi tiết nguyên liệu, vật liệu và công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa theo một trong 3 phương pháp chủ yếu sau:

  1. Phương pháp thẻ song song
  2. Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển
  3. Phương pháp sổ số dư

Observera också att Viagra är effektiv även i små doser och att i någon tidigare användning av ämnet har haft mycket starka. Dessa psykologiska orsaker är inte bara relaterade till sex själva. Skam stå Potenzmittel-Preisliste i vägen för ett bra eller helt receptfritt erbjuder vi nästan alltid mängdrabatt.